الگو پیام هشدار

از این الگو زمانی استفاده می شود که بخواهیم به کاربر پیغامی برای انجام عملیات در برنامه نمایش دهیم و معمولا دو حق انتخاب در اختیارش می گذاریم که بتواند یا انجام عملیات را تایید کند یا گزینه دیگری را انتخاب کند. همچنین پیغام هشدار زمانی استفاده می شود که کاربر اطلاعاتی را ارسال می کند و در نتیجه بازخورد مناسب از عملیات صورت گرفته را به کاربر نمایش می دهیم.

 

بررسی این الگو در اپلیکیشن علی بابا

این الگو زمانی نمایش داده می شود که کاربر در صفحه مسافرین قصد دارد نام مسافری را حذف کند، به محض انتخاب دکمه حذف پیغام جهت حذف نمایش داده می شود که دو گزینه انصراف یا حذف دراختیار کاربر می باشد. اولویت این دو دکمه برای حذف یکسان می باشد

  • بهتر برای این مورد اولویت دکمه حذف بالاتر باشد
  • در صورت استفاده از دواولویت یکسان می توان با اعمال رنگ مناسب به متن دکمه کاربر را جهت انتخاب دکمه مناسب هدایت کنیم

 

پیغام های هشدار بهتر کاربر را به بهترین حالت ممکن هدایت کند تا هم از نتیجه عملیات باخبر شود هم کاربر را در انتخاب صحیح گزینه هدایت کند

شما دکمه های پیغام هشدار را چطور به کاربر نمایش می دهید؟ آیا از نظر شما یکسان گذاشتن اولویت هر دو دکمه در این اپلیکیشن مناسب است یا کاربر را گمراه می کند؟