الگوی دسته بندی ها

الگوی دسته بندی، قابلیت بسیار مهمی است که با استفاده از آن، محتوا سازمان دهی می شود و می توان ساختار منظمی به وب سایت داد.

بررسی این الگو در وب سایت دیوار

در وب سایت دیوار دو نوع دسته بندی برای بررسی خدمات ارائه شده وجود دارد.

  • دسته بندی اول در سمت راست سایت، هر عنوان شامل زیرمجموعه ای مرتبط می باشد که انتخاب و جستجو براساس خدمات را راحت تر کرده است.
  • دسته بندی دوم در زیر کادر جستجو قراردارد؛ با کلیک بر روی هر عنوان، فیلتر با توجه به دسته بندی اعمال می شود.

 

از نظر شما وجود الگوی دسته بندی چه مزایایی برای سایت دارد؟