الگوی پیغام خطا 

پیغام خطا، اطلاعاتی است که هنگام بروز یک مشکل پیش بینی نشده، نمایش داده می شود.

بررسی این الگو در وب سایت دیوار

در وب سایت دیوار، پر کردن فیلدی اجباری باشد و بنا به دلایلی کاربر فراموش کند(یا اشتباه تایپ کند)؛ پیغام قرمز رنگی به عنوان خطا در پایین فیلد مربوطه نمایان می شود. لذا، اعتبار محتوای فیلدهای واجب، مورد بررسی قرار می گیرد.

 

نتیجه گیری/ درخواست از کاربر برای ارائه نظرات خود

- به نظر شما، بهترین روش  برای نشان دادن پیغام خطا چیست؟

- آیا الگو و روشی که وب سایت دیوار استفاده کرده، مورد پسند شما است؟