الگوی لیست ها/ جداول

 لیست ها، فهرست هایی هستند که برای گروه بندی اطلاعات مرتبط با هم استفاده می شوند تا به وضوح قابل رویت و به راحتی قابل خواندن باشند.

بررسی این الگو در وب سایت دیوار

  • در صفحه اصلی سایت، لیستی از آگهی های اخیر در سه ردیف با موضوعات مختلف مشاهده  و با اسکرول کردن صفحه، آگهی های بیشتری قابل رویت می شوند.
  • پس از ورود به یکی از آگهی های لیست و رویت آن و زمان برگشت دوباره به آن، لیست از همان آگهی رویت شده ادامه می یابد و به اول لیست آگهی ها باز نمی گردد. این روش، تجربه کاربری خوبی به همراه دارد.

از نظر شما، این الگو در دیوار چگونه به کاربرده شده است؟