الگوی متن پیش فرض فیلدها

متن پیش فرض فیلدها، به متنی گفته می شود که برای راهنمایی بیشتر کاربر در داخل فیلد موردنظر نوشته می شود و با کلیک کاربر ناپدید می شود(چون بیشتر جنبه راهنمایی دارد).

بررسی این الگو در وب سایت دیوار

در سایت دیوار، در گزینه هایی که نیاز به انتخاب یا وارد کردن اطلاعات دارد؛ متنی به عنوان پیش فرض در فیلد مورد نظر نمایش داده شده است. به طور مثال در فرم ثبت آگهی، در کادرهایی مانند جستجو، فیلتر محل، فیلتر قیمت که مشخص نمونده چه اطلاعاتی با چه فرمتی باید وارد شود.

 

به نظر شما فواید استفاده از الگوی متن پیش فرض چیست؟ چه میزان می تواند در ورود صحیح اطلاعات به کاربر کمک کند؟