الگو متن پیش فرض فیلدها 

-متن پیش فرض فیلدها یا placeholder، برای نمایش توضیحات اضافه درون فیلد مورد نظر قرار می گیرد که جنبه راهنمایی دارد و با کلیک کاربر ناپدید می شود.

-این الگو به دو صورت استفاده می شود:

۱- نمونه ای در فیلد، به صورت کم رنگ نوشته می شود تا کاربر شبیه به آن را بنویسد. مانند نوشتن نمونه شماره همراه در فیلد مربوطه که کاربر بداند و شماره همراه اش را وارد کند.

۲- توضیح یه کلمه ای یا چند کلمه ای کوتاه، در فیلد مربوطه آورده می شود که راهنمایی برای کاربر باشد. مانند نوشتن  کلمه نام و نام خانوادگی که کاربر بداند چه بنویسد.

بررسی این الگو در اپلیکیشن فیدیبو

ستفاده از این الگو در اپلیکیشن فیدیبو، بسیار خوب و مناسب تعامل با کاربر است.

در قسمت هایی از اپلیکیشن از جمله بخش "ویرایش اطلاعات کاربری"، متن فیلد تاریخ تولد در سمت راست آورده شده و متن مربوط به ایمیل و حتی شماره همراه در سمت چپ فیلد نوشته شده است. 

نیکوتر می شود اگر همه در یک سمت نوشته شوند.

به نظر شما، هنگام استفاده از این الگو، چه نکاتی باید رعایت شود؟