الگو پروفایل کاربر

پروفایل کاربر، مجموعه ای از تنظیمات و اطلاعات مرتبط با کاربر است.

استفاده از این الگو در وبسایت دیوار

در وب سایت دیوار، کاربر برای مشاهده صفحه پروفایل خود، در قسمت "دیوار من" با شماره موبایلی که قبلا به ثبت رسانده وارد می شود.

  • این بخش شامل گزینه هایی از جمله؛ آگهی های من، آگهی های نشان شده، بازدیدهای اخیر و یادداشت های من می باشد. غیر از آگهی های من، می توان سایر گزینه ها را بدون وارد کردن شماره همراه نیز رویت کرد.

به نظر شما، این الگو در وب سایت دیوار چگونه طراحی شده است ؟ آیا نظری در مورد نحوه ی طراحی پروفایل کاربری دارید؟ برایمان بیان کنید.